cukltur 

Голова циклової комісії

 ПОЛЮГА

СТЕПАНІЯ СТЕПАНІВНА,

Викладачі   циклової комісії туристичних дисциплін ведуть підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 242 «Туризм».

Склад циклової комісії туристичних  дисциплін:

- Полюга С.С. - голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

- Русин Є.О. – викладач туристичних дисциплін;

- Пиринець М.В. - викладач туристичних дисциплін;

- Росул К.І. - викладач туристичних дисциплін.

Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності  циклової комісії є формування нової глибоко освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі,що відповідає сучасним вимогам та потребам.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

- впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання, інноваційних методів навчання та поєднання їх з традиційними;

- удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;

- активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності та диференціація навчання з урахуванням психологічних особливостей кожної особистості;

- підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

- вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичного забезпечення лекційних, лабораторних, практичних занять у відповідності до вимог;

- ефективна організація самостійної роботи студентів.

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

  • забезпечення виконання навчальних планів і програм дисциплін;
  • розробка і обговорення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін, навчальної та виробничої практик, тематики та змісту курсових робіт;
  • підготовка, розгляд й обговорення екзаменаційних матеріалів для проведення семестрових екзаменів і державної підсумкової атестації студентів, та іншої методичної документації для контролю знань студентів;
  • реалізація культурно-освітнього потенціалу туризму в організації дозвілля;
  • презентація історико-культурної спадщини України як напрямок екскурсійної діяльності;
  • застосування інформаційних технологій у сфері туризму;
  • маркетингові дослідження туристичного ринку у світі;
  • навчання студентів методам творчої діяльності, прийомам наукової організації праці, навикам самостійної роботи;
  • проведення профорієнтаційної роботи

image002

Циклова комісія туристичних дисциплін

Рейтингова оцінка роботи викладачів 2016 р.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team