Павлишинець Наталія Людвиківна завідувач відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін викладач першої категорії 

Завідувач відділення:

ПАВЛИШИНЕЦЬ НАТАЛІЯ ЛЮДВИКІВНА

викладач першої категорії

Спеціальності підготовки фахівців: 

 • 071 «Облік і оподаткування»
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
 • 242 «Туризм»

Головним завданням відділення бухгалтерських та туристичних дисциплін є забезпечення професійної, загальнокультурної та загальноосвітньої підготовки фахівців на основі тісного зв’язку навчання з виробництвом, практичної підготовки студентів із залученням їх до виробничого процесу, екскурсійної діяльності, а також формування нового економічного мислення та розвитку туризму.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3 роки на основі базової середньої освіти та 2 роки на базі повної загальної освіти

Професійна діяльність фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування» полягає в умілому веденні обліку всіх процесів діяльності підприємств, складанні фінансової, податкової звітності, організації зовнішньоекономічної діяльності, втіленні реформ запроваджених в сфері бізнесу, організації роботи матеріально-відповідальних осіб, використанні сучасних комп’ютерних технологій.

         Сучасний бухгалтер повинен вміти оцінювати історичні та сучасні процеси, реальні проблеми в житті країни, тенденції світового розвитку, обґрунтовувати нові організаційно-господарські форми розв'язування економічних суперечностей, здійснювати свої функціональні обов'язки у відповідності до вимог законодавства, повинен мати високі моральні якості, навички організаторської та управлінської діяльності, вміти приймати професійні рішення.

          Підготовка фахівців здійснюється відповідно до затвердженого навчального плану спеціальності «Облік і оподаткування», який включає перелік нормативних та вибіркових дисциплін спеціальності відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. Заняття проводяться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях, в тому числі використовується кабінет «Навчальна бухгалтерія», де розміщується комп’ютери з програмним забезпеченням 1С:Підприємство 7.7., де студенти мають змогу набути практичні вміння володіти сучасними програмними продуктами.

Набуття теоретичних знань та практичних навиків дасть змогу випускникам спеціальності «Облік і оподаткування» знати:

 • правильно і раціонально будувати бухгалтерський облік і звітність у відповідності з сучасними вимогами по організації виробництва і управління господарством у строгій відповідності з встановленими правилами ведення обліку;
 • впроваджувати передові форми і методи бухгалтерського обліку з широким використанням сучасної обчислювальної техніки і засобів зв'язку;
 • складати оперативні фінансові плани, вміти калькулювати собівартість продукції, робіт і послуг;
 • визначати показники продуктивності праці і рентабельності виробництва окремих видів продукції, галузей і в цілому по господарству;
 • правильно облічувати і здійснювати господарські, фінансові і розрахункові операції;
 • суворо дотримувати касову і розрахункову дисципліну;
 • своєчасно і правильно виявляти результати інвентаризації засобів господарства.

Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» мають змогу продовжити навчання в Національному університеті біоресурсів і природокористування України (м. Київ) за різними формами навчання за скороченою програмою.

Також надається можливість продовжити навчання за заочною формою за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» (на базі ОКР «Молодший спеціаліст») в Міжкафедральній лабораторії НУБіП України на базі Мукачівського аграрного коледжу за напрямом підготовки: «Облік і аудит».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3 роки на основі базової середньої освіти та 2 роки на базі повної загальної освіти

Молодший спеціаліст з даного фаху – це особа, здатна до роботи у фінансових органах державного рівня; банківських установах, біржах, страхових компаніях, інвестиційних фондах, економічних службах підприємств і організацій всіх форм власності.

Метоюпідготовки фахівців спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» є формування професійних навиків студентів у сфері організації і функціонування системи фінансових установ, банків, страхування, оподаткування, управління фінансовими ресурсами фірми.

Професійна діяльність фахівця спрямованана обслуговування діяльності підприємств різних форм власності, банків, Державної казначейської служби, податкових органів, пенсійних фондів, страхових компаній, фінансових установ при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установ.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здатні забезпечувати організацію діяльності підприємства щодо оборотності активів, інвестиційної діяльності, виконання бюджету, руху бюджетних потоків, застосовувати ефективні методи і заходи податкового контролю, професійно працювати із застосуванням комп’ютерної техніки.

У навчальному процесі викладачі зі студентами використовують активні методи навчання, проблемно-аналітичні ситуації, у яких застосовуються технічні засоби навчання, комп’ютерні класи, які забезпечують через мережу Інтернет доступ до світових джерел інформації.

Підготовка фахівців з спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях з програмним забезпеченням «Ліга-Закон», «Бест-Звіт», «Парус», де студенти здобувають практичні вміння володіти сучасними програмними продуктами.

Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть обіймати такі посади:

 • брокер (посередник) цінних паперів,
 • дилер ціних паперів,
 • інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей,
 • бухгалтер,
 • касир-експерт,
 • кредитний інспектор,
 • інспектор-ревізор,
 • інспектор обмінних пунктів,
 • інспектор з контролю за цінами,
 • контролер-оператор,
 • старший контролер-касир у фінансових управліннях, державних податкових інспекціях,
 • контрольно-ревізійні службі,
 • відділах місцевих державних адміністрацій,
 • в регіональних управліннях Національногобанку України, в державних та комерційних банках, Пенсійних фондах, страхових фондах, кредитних спілках, розрахунковихцентрах, управліннях інкасації.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст

Термін навчання – 3 роки 6 місяців на основі базової середньої освіти та 2 роки 6 місяців на базі повної загальної освіти

Навчання молодшого спеціаліста спрямовано на підготовку нової глибоко освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі,що відповідає сучасним вимогам та потребам, створення нових оригінальних туристичних продуктів, пов'язаних із туристично-рекреаційною діяльністю у сільській місцевості, розробку мережі краєзнавчих стежок і маршрутів у Закарпатському регіоні,проведення науково-дослідних, пошукових робіт з актуальних проблем.

Професійні та практичні компетенції, які набувають студенти в процесі навчання:

- володіння методами задоволення попиту споживачів туристичних послуг в процесі планування туристичних подорожей;

- сучасне уявлення про принципи створення туристичного продукту відповідним підприємствами, про його просування і збут з удосконаленням якості та технологій продажу;

- здатність застосовувати на практиці знання з організації програми обслуговування, страхування туристів, роботи з туристичними документами в рамках процесу комплектації туристичної подорожі;

- знання й застосування на практиці принципів організації  туристичних формальностей для забезпечення основних прав та безпеки подорожі туристів;

- знання правових основ законодавчо – нормативної бази, загальних закономірностей та особливості роботи туристичних підприємств в умовах туристичного простору України;

- здатність планувати, формувати, просувати і реалізовувати  (збувати) туристичний продукт;

- базові уявлення про основні вимоги створення туристичного підприємства та умови отримання ліцензії на здійснення туристичної діяльності;

Ті, хто обрав цей фах, багато уваги присвятять соціально-економічній географії, країнознавству, географії туризму та іноземним мовам, навчяться формувати туристичні тури і екскурсійні програми із врахуванням особливостей туристичних зон і центрів, а також побажань клієнтів, ознайомляться з особливостями трансферу – проїзду туристів від місця прибуття до місця проживання. Студенти цієї спеціальності вивчають економічні (економіка підприємства, фінанси, основи маркетингу, статистика) та управлінські дисципліни. Передбачений великий об'єм практики у туроператорських компаніях, турагентствах та готелях. Протягом навчання студенти здійснюють екскурсії цікавими туристичними місцями та об'єктами Закарпаття. Під час проходження краєзнавчої практики ознайомляться з туристськими маршрутами України, де опановуватимуть у тонкощі майбутньої професії.

Освоюючи комп'ютерні програми, розроблені спеціально для турбізнесу, студенти навчаються працювати в Інтернеті, знайомляться з системами бронювання.

Призначення фахівця: фахівець підготовлений для організаційної, планувально-аналітичної, технологічної, контрольної діяльності в галузі туристичного обслуговування.

Фахівець з туризму займається :

 • реалізацією комплексу туристичних послуг;
 • вивчає вітчизняний та закордонний ринок послуг;
 • робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
 • бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 • самостійно здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів та екскурсій;
 • проводить рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, проведення змістовного дозвілля;
 • ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 • самостійно складає угоди на туристичні послуги та веде контроль їх виконання.
 • Менеджер з туризму повинен знати організацію комерційної діяльності, методику маркетингових досліджень, податкову систему, бухгалтерський облік, правила організації національного та міжнародного туризму.

Майбутні перспективи у роботі:

 • інспектор з туризму;
 • організатор подорожей;
 • менеджер туристичного агентства;
 • адміністратор закладів харчування;
 • організатор екскурсій;
 • консультант з подорожей та туризму;
 • фахівець з готельного обслуговування;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець по розвитку сільського та рекреаційного туризму;
 • екскурсовод у музеях, виставкових залах, театрах, ботанічних садах.
 • інструктор спортивно-оздоровчого туризму.

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team