Метою практичного навчання студентів коледжу є узагальнення набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців.

Завданням практичного навчання є:

1) підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими новітніх технологій;

2) набуття навичок:

  • прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації;
  • впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів наукових досліджень;
  • співпраці з трудовим колективом;
  • відповідної робітничої професії.

image001

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студенти під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, устаткування, тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитись в умовах реального професійного середовища.

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми занять, оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем.

image003

Практичне заняття – форма навчального заняття, при якому викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, обчислювальною технікою. Проведення практичного заняття ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, наборі завдань різної складності для розв’язування їх студентами на занятті.

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, їх перевірку, оцінювання.

image005

Навчальні практики проводяться на другому-четвертому курсах програм підготовки молодших спеціалістів унавчально-виробничихлабораторіяхМукачівськогоаграрногоколеджу (навчальнаветеринарнаклініка; навчальнабухгалтерія; навчальнітуристичніфірмиіготель; юридичнаклініка; колекційно-демонстраційніполя), а також провідних підприємств, організацій та установ Закарпатської області. Завданням таких практик є ознайомлення студентів зі специфікою спеціальності підготовки, формування компетенцій згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик, в окремих випадках – оволодіння робітничою професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі. Керівництво практикою забезпечують педагогічні працівники коледжу, які відповідають за виконання програми практики та працівники баз практики, які безпосередньо надають допомогу для виконання завдань програм практики.

Зміст, форми, тривалість, терміни проведення навчальної практики визначаються робочим навчальним планом, програмою практики та графіком практики.

image007

Виробничі практики проводяться на старших курсах навчання. Завданням таких практик є розширення, поглиблення та закріплення знань які студенти отримують під час вивчення циклу спеціальних дисциплін та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт. Такі види практик проводяться у:передових сільськогосподарських підприємствах Закарпатської області; банках та інших фінансових установах; готелях і туристичних комплексах; установи в галузі юстиції і юриспруденції тощо на основі укладених договорів. Керівництво практикою забезпечують педагогічні працівники циклових комісій коледжу та особи з числа адміністративного персоналу господарств, підприємств, організацій та установ.

Науково-дослідна, переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного навчання та підготовчим етапом перед складанням випускних іспитів. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.

image009

 

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team