Організація навчального процесу

Навчальний процес у ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж» – це структурована система організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти певного освітньо-кваліфікаційного рівня відповідно до вимог державних стандартів.

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, демократичності, безперервності та ступеневості освіти. При цьому він орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвинутої особистості, здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та прискореної адаптації в умовах перехідного періоду реформування економіки сільського і лісового господарства.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу в коледжі є Закон України «Про вищу освіту», освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань і кваліфікаційних рівнів, а також внутрішні положення з організації освітнього процесу в коледжі.

Ступенева система підготовки фахівців

image001

Ступневість вищої освіти полягає у здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів (ОКР) фахівців на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти. Ступневість вищої освіти може бути реалізована як через безперервну програму підготовки, так і диференційовано, відповідно до структури ступневості.

Підготовка фахівців у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (НУБіП) здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст» (у відокремлених структурних підрозділах, зокрема – Мукачівському аграрному коледжі), «Бакалавр», «Спеціаліст» і «Магістр» за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно залежно від вимог до рівня оволодіння сукупністю умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.

На навчання до коледжу приймаються особи, які мають документ державного зразка про базову (повну) загальну середню освіту.

Освітньо-професійна програма підготовкимолодшого спеціалістазабезпечує одночасне здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації молодшого спеціаліста на базі повної загальної середньої освіти або на основі базової загальної середньої освіти з наданням можливості здобувати повну загальну середню освіту.

Нормативний термін навчання (строк підготовки) молодшого спеціаліста складає: на базі повної загальної середньої освіти два-три роки, а базової загальної середньої освіти – три-чотири роки.

Нормативний термін навчання для осіб, які мають повну загальну середню освіту та освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника за спорідненою професією, зменшується на один рік.

Особи, які успішно пройшли державну атестацію, отримують документи встановленого зразка про здобуття базової вищої освіти за спеціальністю та кваліфікацією молодшого спеціаліста.

На навчання за програмами підготовкибакалаврівприймаються особи, які мають ОКР «Молодший спеціаліст» або повну середню освіту.

Освітньо-професійна програма підготовкиспеціалістазабезпечує одночасне здобуття повної вищої освіти за спеціальністю та кваліфікації спеціаліста на базі відповідної освітньо-професійної програми підготовки бакалавра.

На програми підготовки фахівців ОКР«Магістр»приймаються особи, які мають ОКР фахівця «Бакалавр» чи «Спеціаліст».

Фахівці, які мають ОКР «Спеціаліст» чи «Магістр» можуть продовжити свою підготовку в аспірантурі, а потім - докторантурі для здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук.

Форми навчання

Навчання у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України здійснюється за такими формами:

  • денна;
  • заочна.

Денна форма навчанняє основною формою здобуття певного рівня освіти з відривом від виробництва.

Заочна форма навчання– це форма здобуття певного рівня освіти без відриву від виробництва і передбачає, як правило, дві лабораторно-екзаменаційні сесії, тривалість яких регламентована Законом України «Про відпустки» терміном 30-40 календарних днів. Організація навчального процесу в міжсесійний період регламентується індивідуальними можливостями та здатністю студента самостійно опрацьовувати індивідуальний план.

 

Положення про навчальну частину

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про екзаменаційні комісії

Положення про екзамени та заліки

Положення про планування та облік навантаження педагогічних працівників

Рейтингова оцінка роботи викладачів за 2014-2015 навчальний рік

Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів

Положення про моніторинг та контроль якості навчання

Black & White!IceTheme templates are designed and crafted by a talented team