Програма співбесіди

Програма вступних випробувань

у формі усної індивідуальної співбесіди з української мови для здобуття освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр»

Випускник основної школи згідно з Програмою для загальноосвітніх навчальних закладів повинен володіти базовими лексичними, граматичними, стилістичними, орфоепічними і правописними уміннями і навичками, легко орієнтуватися у мовленнєвому потоці, вміти використовувати мовні засоби відповідно до ситуації мовлення.

ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМИ – забезпечити проведення співбесіди для вступу на навчання для здобуття ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової (повної) загальної середньої освіти.

МЕТОЮ СПІВБЕСІДИ є оцінювання рівня отриманих знань випускника школи, визначення відповідності навчальних досягнень освітньому стандарту та чинній навчальній програмі.

На співбесіді з української мови абітурієнт повинен:

1
Розпізнавати вивчені орфограми; знаходити й виправляти орфографічні помилки на вивчені правила.
2
Пояснювати лексичні значення слів. Пояснювати значення фразеологізмів.
3
Розпізнавати частини мови. Відмінювати самостійні частини мови, утворювати різні форми від різних частин мови, правильно використовувати їх у мовленні.
4
Розрізняти словосполучення й речення, сурядний і підрядний зв'язок між словами й частинами складного речення.
5
Розрізняти речення різних видів; визначати структуру простого двоскладного речення; розставляти розділові знаки у простих ускладнених реченнях.
6
Розпізнавати складні речення різних типів, визначати їхню структуру, види й засоби зв’язку між простими реченнями; правильно розставляти розділові знаки у складних реченнях.
7
Розпізнавати стилі мовлення, визначати особливості кожного з них; користуватися різноманітними виражальними засобами української мови в процесі спілкування для оптимального досягнення мети спілкування.
8
Замінювати пряму мову непрямою; правильно й доцільно використовувати в тексті пряму мову й цитати; правильно вживати розділові знаки в конструкціях із прямою мовою, цитатою та діалогом.
9
Будувати письмове висловлення, логічно викладаючи зміст. Уміти формулювати, добирати доречні аргументи й приклади, робити висновок, висловлювати власну позицію, свій погляд на ситуацію чи обставини; правильно структурувати текст, використовуючи відповідні мовленнєві звороти.

Програма складена з урахуванням вимог і змісту навчання, закладених у Держстандарті освіти, та відповідно до чинної Програми  для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 року, і охоплює всі розділи шкільної програми.

Перелік розділів і тем з української мови

І. Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія
 1. Класифікація звуків. Особливості вимови звуків.
 2. Основні випадки уподібнення приголосних.
 3. Спрощення в групах приголосних. Чергування голосних і приголосних.
 4. Особливості вимови приголосних.
 5. Склад. Наголос.
 6. Основні правила переносу слів.

Критерії оцінювання відповіді вступників на співбесіді з української мови

Конкурсний відбір у формі співбесіди проводиться зі вступниками, яким, відповідно до чинного законодавства України та затверджених Правил прийому до ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» надане таке право.

Для співбесіди пропонується два питання, що дають можливість перевірити вищезазначені уміння й навички.

При оцінюванні відповідей до уваги беруть такі критерії:

 • повнота і правильність відповіді;
 • ступінь усвідомленості, розуміння вивченого;
 • мовленнєве оформлення відповіді (орфоепічна, граматична, лексична, стилістична грамотність).

Відповідь вступника має бути зв’язним, логічно послідовним повідомленням на певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних випадків.

Рівень знань вступників оцінюються як «високий», «достатній» чи «недостатній».

Вступники, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі у конкурсі за цими результатами не допускаються.

Критерії оцінювання знань вступників

«Високий» рівень (10-12 балів – 186-200 балів )

Вступник виявляє глибокі знання мовної системи, усвідомлено їх застосовує під час коментування, пояснення мовних явищ та фактів; ґрунтовно й повно викладає теоретичний матеріал, дає правильне визначення мовних понять; демонструє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, дібрані самостійно; не допускає мовленнєвих помилок.

«Достатній» рівень (4-9 балів – 100-185 бали)

175-185 балів. Вступник має ґрунтовні знання теоретичного матеріалу з усіх тем, передбачених програмою вступного іспиту, однак припускається незначних помилок; допускає неточність чи неповноту в окремих визначеннях (термінах), демонструє широку лінгвістичну компетенцію, але не завжди її достатньо для пояснення причинно-наслідкових зв'язків у мовній системі. Виконує основні види практичних завдань, але допускає мовленнєві помилки, не повністю пояснює вияв всіх лінгвістичних закономірностей; аналізує мовні явища, припускаючись поодиноких неточностей.

160-174 бали. Вступник володіє основним теоретичним матеріалом, виявляє знання й розуміння основних положень даної теми, але викладає матеріал не досить повно, допускає неточності у визначенні понять або у формулюванні правил. виконує основні види практичних завдань, аналізує мовні явища, припускаючись поодиноких помилок.

145-159 балів. Вступник дає правильну відповідь, але не послідовно, без належних аргументацій; виконує основні вправи, виявляючи уміння описового, класифікаційного та аналітико-синтетичного характеру, але виконує дії лише за аналогією; коментує мовні явища, але припускається помилок; у мовленні наявні недоліки.

130-144 бали. Абітурієнт має фрагментарний та не завжди усвідомлений характер засвоєної інформації; наводить приклади з лекцій та підручників, у процесі коментування опирається лише на знання, здобуті під час колективної роботи; виконує основні вправи, виявляючи уміння описового та класифікаційного характеру; коментує мовні явища, але припускається помилок; у мовленні наявні недоліки.

115-129 балів. Абітурієнт погано володіє теоретичним матеріалом, що зумовлено недостатнім опрацюванням навчальної літератури: не володіє термінологією, помиляється під час побудови визначень, слабо наводить приклади; відчуває складнощі під час виконання простих вправ; допускає помилки у виявленні мовних одиниць, визначенні їх структури, семантики та функцій.

100-114 балів. У абітурієнта відсутні знання із основ теоретичної частини курсу. Він майже не послуговується науковими термінами, виявляє нерозуміння суті мовних явищ; допускає помилки під час виконання простих вправ та у процесі мовлення.

«Недостатній» рівень (1-3 бали – менше від 100 балів)

Відповідь вступника свідчить про незнання й розуміння більшої частини програмового матеріалу, характеризується фрагментарністю, нелогічністю висловлювання, відображає непослідовний виклад матеріалу. Абітурієнт допускає у формулюванні визначень і правил помилки, не вміє робити висновки та узагальнення, не володіє знаннями при виконанні практичних завдань, демонструє некоректність мовного оформлення.

Переведення балів співбесіди з 12-бальної шкали
у 200-бальну шкалу

Бали за 12-бальною шкалою Бали за 100-бальною шкалою
12 200
11 194
10 186
9 175
8 160
7 145
6 130
5 115
4 100
3 65
2 30
1 0

Запрошуємо на навчання,

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Контактна інформація

вул. Масарика Т. (Матросова), 32 м. Мукачево Закарпатська область 89600, Україна

 • dummy(03131) 2-20-20

 • dummy(03131) 2-20-20

 • dummy makollege@gmail.com

Підписка на новини

Введіть свою електронну пошту, і ми надішлемо вам більше інформації

Search